Mål

General banner_image 5_850x325.jpg

Etac mäter, analyserar och rapportera sitt hållbarhetsarbete med hjälp av fastställda metoder.

Green_image_850x10.jpg

Miljö & klimat

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat
2021
Mål 2025
Minska energiförbrukningen Energiförbrukning GJ i förhållande till varukostnad Mkr 54 GJ per MSEK 50 GJ per MSEK 49 GJ per MSEK 44 GJ per MSEK 30% förbättring från basåret 2018
Förbättra utsläppsintensiteten Koldioxidutsläpp i förhållande till varukostnad Mkr 5,3 ton CO₂ per MSEK 4,8 ton CO₂ per MSEK 4,6 ton CO₂ per MSEK 3,7 ton CO₂ per MSEK 30% förbättring från basåret 2018
Minska utsläppen av växthusgaser (omfattning 1 och 2) Koldioxidutsläpp per år 2 629 ton 2 478 ton 2 693 ton 2 640 ton 1 821 ton (-30%)
Minimera flygresor Flygresor per anställd och år 3,6 3,0 1,3 1,0 2,0
Hållbara tillverkningsanläggningar Andel ISO 14001-certifierade fabriker 20% 20% 20% 40% 100%
 

Socialt ansvarstagande

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat
2021
Mål 2025
Granskade leverantörer för att säkerställa uppförandekod i riskländer

Andel granskade leverantörer under två år

100% 100% 100% 100% 100%
Främja jämställdhet mellan könen Andel kvinnor bland de 40 högsta befattningarna 30% 25% 27% 27% 40%
Säker arbetsmiljö Arbetsrelaterade olyckor 4 5 7 8 0
 

Cirkulär ekonomi

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat
2021
Mål 2025
Främja återanvändning och återtillverkning av våra produkter Andel av försäljning av reservdelar och tillbehör 22% 23% 23% 23% 30%
 

Produktdesign och produktutveckling

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat
2021
Mål 2025
Öka användningen av återvunnet eller biobaserat/certifierat material Andel återvunnet aluminium för pressgjutning -  - - 100% 100%
Andel återvunnet aluminium för extrudering - - - 30% 30%
Andel återvunnet stål - - - 60% 80%
Andel återvunna förpackningar i förhållande till ton av totala inköpta förpackningar 63% 65% 65% 100% 100%
Andel återvunnet förpackningsmaterial totalt       100% 100%