Affärsetik

General banner_image 1_850x325.jpg

Etac är ett globalt företag med starka etiska värderingar där vikten av att göra affärer som skapar långsiktigt värde och förtroende betonas. Vi följer alla tillämpliga lagstadgade krav, inklusive standarder för etisk verksamhet och antikorruption, och bedriver all vår verksamhet i enlighet med höga standarder för bästa praxis inom företaget.

Green_image_850x10.jpg

Uppförandekod

Etacs uppförandekod gäller alla medarbetare inom koncernen och bygger främst på de tio principerna i FN:s Global Compact. Vårt mål med vår uppförandekod är att skydda mänskliga rättigheter och främja rättvisa anställningsvillkor, främja säkra arbetsförhållanden och ansvarsfull hantering av vår miljöpåverkan samt säkerställa hög etisk standard.

Nolltolerans mot korruption
Etac tror starkt på fritt företagande och konkurrens på lika villkor, därför har vi nolltolerans mot alla former av mutor, bedrägeri, korruption eller handlingar i syfte att felaktigt utnyttja förmåner.

Green_image_850x10.jpg

Visselblåsartjänst

Etac strävar efter omfattande öppenhet, ärlighet och ansvar och vår långsiktiga framgång har sin grund i att vi gör affärer på ett rättvist och etiskt sätt. I linje med detta förväntar vi oss att alla medarbetare och externa intressenter som samarbetar med Etac rapporterar allvarliga orosmoment i något led av Etacs arbete.

Rapportera tjänstefel