Etac KTH experiment News_1.jpg

Etac deltar i forskningsprojekt

Kan badrum i hemmet klara framtidens vårdbehov med hjälp av rätt utrustning och hjälpmedel?

6 oktober 2022

Det är en av frågorna KTH:s avdelning för ergonomi undersöker i projektet ”Badrum för alla”. Syftet är att undersöka, identifiera och utveckla normbrytande lösningar inom badrums-området för att öka funktionaliteten, förbättra arbetsmiljön för vårdgivare samt självständighet och säkerhet för brukare.

Som en del i projektet, påbörjar KTH nu ett experiment som kommer jämföra tre olika badrumstyper och utvärdera hur de påverkar vårdpersonalens ergonomi.

Bakgrund
Befolkningen åldras i snabb takt och med begränsad tillgång till vård- och omsorgsboenden kommer det att finnas ett ökat behov för äldre att åldras i det egna hemmet med hjälp från hemtjänst. Badrum i privata bostäder är dock inte utformade för att rymma både brukare, hemtjänstpersonal och de hjälpmedel som kan behövas.

Effekterna av ett ”bristfälligt” badrum kan medföra ökade risker för både hemtjänstpersonal och brukare, och i värsta fall påskynda en flytt till ett äldreboende. För att lösa detta finns behov av att bättre förstå utmaningarna med badrumsvård i privata bostäder, och utveckla effektiva lösningar för framtiden.

Experimentet
KTH kommer att genomföra ett experiment med tre olikt utrustade badrum för att undersöka:
1. Är det möjligt för ett välutrustat badrum i hemmet att fungera likvärdigt ett badrum på ett vårdboende?
2. Hur mycket bättre är ett välutrustat badrum i hemmet jämfört med ett standardbadrum utan utrustning?

Studien kommer att jämföra tre olika badrumstyper:
- ett standardbadrum på ett vårdboende
- ett typiskt badrum från ‘miljonprogrammet’
- ett typisk badrum utrustat med ny funktionalitet och hjälpmedel

Utvärderingsmetoder

Hur väl badrummen fungerar kommer att bedömas genom att mäta:

  • Vårdpersonalens arbetsställningar, arm- och ryggrörelser
    (genom arbetskläder med rörelsesensorer)
  • Personalens förflyttningar i rummet under olika arbetsmoment
    (videofilmning ovanifrån av rörelsemönster)
  • Brukarnas användande av hjälpmedel/utrustning (antal grepp om handtag etc)
  • De medverkandes uppfattning kring säkerhet och användarvänlighet samt nöjdhet (intervjuer)

Experimentet äger rum på ett nytt kliniskt träningscentrum på ett äldreboende, med medverkan från vårdpersonal. De första resultaten från studien beräknas vara tillgängliga under 2023.
För mer information om projektet, besök KTH:s webbsida Badrum för alla.

Green_image_850x10.jpg

Partners och deltagare
Projektet är finansierat av Afa Försäkring och studien genomförs av KTH:s ergonomiavdelning i samarbete med Verklighetslabbet, med utrustning från Etac och andra medverkande.

Referenser och länkar
- Kungliga Tekniska Högskolan
- Arbetskläder med rörelsesensorer
- Miljonprogrammet