Förebygga arbetsrelaterade skador

Det finns en bred enighet bland studier om att den fysiska ansträngningen är lägre när man använder en friktionsreducerande produkt än när man använder ett traditionellt draglakan av bomull för att flytta en patient.

När patienters funktionsnedsättningar är allvarliga kan de behöva betydande, ibland   full hjälp från vårdgivare. Sådan hjälp kan vara stressande för dem som tillhandahåller den och utsätta dem för en betydande skaderisk. Det faktum att hjälpmedel för positionering i säng är förknippat med minskade dragkrafter råder det ingen tvekan om (Omura, 2019; Weiner, 2016; Wiggermann, 2021; Bohannon, 1999). Flera studier stödjer denna slutsats och tyder på att användning av ett glidlakan avsevärt kan minska vårdgivarens börda vid ompositionering av patienter (Omura, 2019; Baptiste-NcKinney, 2018; Garg, 2012).

/imagevault/publishedmedia/rz6sx99eix7i7nbzxzjp/Immedia_MultiGlide_SPUcaregiveranduser1_new_packag.jpg

Immedia MultiGlide & MultiGlide SPU

En studie undersökte den maximala kraften som krävs vid förflyttning och fann att den genomsnittliga kraften var 38,1% lägre med glidtyg jämfört med vanligt lakan, och kraftpeaken var i genomsnitt 40,6% lägre (Muona, 2022). Efter 3 respektive 6 månaders användning av glidtyg minskade smärtan både i nacke och nedre delen av ryggen samt nedsatt rörlighet på grund av muskuloskeletala sjukdomar signifikant, enligt en annan studie. De fann att vårdpersonalen i större utsträckning föredrog det friktionsreducerande tyget när man jämförde uppfattad ansträngning i axlar, övre och nedre delen av ryggen samt helkroppsansträngning vid ompositionering av en passiv patient i sängen (Weiner, 2016).

Se produktsortimentet
/globalassets/0-international/products/patient-handling/campaigns/hospital-solutions-ph---new/work-related-injuries/immedia-turningmattress-800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Immedia GlideCushion & TurningMattress

De brittiska föreskrifterna baserade på de europeiska direktiven om manuell hantering av tunga föremål, uttrycker att arbetsgivare måste minska risken för skador hos anställda där manuell hantering är oundviklig. Användningen av hjälpmedel ges som ett exempel på hur detta kan uppnås.

En kort, lågfriktionsrulle som testades i en studie, ansågs minska ansträngningen för de flesta vårdgivare (75%) och den långa lågfriktionsrullen minskade ansträngningen för 68% av vårdgivarna. Forskarna konstaterar att resultaten visar att de flesta förflyttningsprodukter är lätta att placera och minskar den ansträngning som krävs för att utföra en ompositionering i säng, (Pain, 1999).

Se produkterna
/imagevault/publishedmedia/xts470yly6dj9otze3ow/Immedia_4WayGlide_env_-3-.jpg

Immedia 4WayGlide & TwinSheet4Glide

Studier visar att användningen av friktionsreducerande glidtyg skapar mindre inre belastning på ryggraden jämfört med traditionella bomullslakan. En studie visade att när patienten flyttas uppåt mot sängens huvudända är den kraft som går åt uppmätt i Newton 6500. Vid användning av små hjälpmedel var kraften som krävdes i genomsnitt 2000-3000 Newton. Lakan med lägre friktion, liknande 4WayGlide och TwinSheet4Glide, gjorde ompositioneringen av patienter enklare eftersom mindre kraft behövdes. (Muona, 2022)

Se produktsortimentet

Vändningshjälp förbättrar ergonomin

En studie som ansetts vara av hög kvalitet, visar att när man använder hjälpmedel för att vända patienter var de maximala vinklarna för hur kroppen böjs framåt och hur axlarna rör sig mycket bättre än när man inte använder något hjälpmedel. Hjälpmedlen visade signifikant mindre muskelaktivitet i överarmar och rygg jämfört med när inget hjälpmedel användes. Resultaten tyder på att den hjälp man får genom att använda hjälpmedel vid vändning av patient, kan vara viktig för att minska risken för arbetsrelaterade skador i överarmar och rygg hos vårdgivare. (Hwang, 2020).