Salgs- og leveringsvilkår Etac Bil AS

Organisasjonsnummer 999065465

 1. Generelt
  Disse standard salgs- og leveringsbetingelse gjelder for alle salg og leveransermed mindre annet er avtalt i særskilt avtale undertegnet av kjøper og Etac Bil AS. Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt disse salgs- og leveringsbetingelser. Kjøpers standard innkjøpsbetingelser skal ikke gjelde selv om disse er vist til i bestillingen.

 2. Tilbud og ordrebekreftelse
  Skriftlig tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudets dato om ikke annet er avtalt. Selger sender skriftlig ordrebekreftelse. Kjøper skal kontrollere selgers ordrebekreftelse og melde feil omgående. Selger skal ved feil sende ny, korrekt ordrebekreftelse.

 3. Priser og rabatter
  Prisene forstås, om ikke annet er oppgitt, eksklusiv merverdiavgift levert Etac Bil AS. Prisene er basert på selgers og dennes underleverandørers løpende priser, og de til enhver tid gjeldene tollsatser, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om rett til prisjustering ved endring av disse. En slik justering baseres på den løpende pris, toll, avgift og valutakurs som gjelder på bestillingstidspunktet. Selgertar forbehold om trykkfeil i gjeldene prislister. Pris og eventuell rabatt skal være i henhold til gjeldende tilbud. Det gjelder generelt et forbehold om prisendring med mindre noe annet er angitt i
  tilbudet. Ved forsinkelser som ikke skyldes selger eller levering senere enn 6 måneder etter ordrebekreftelse vil selger ha mulighet til prisjustering.

 4. Betalingsbetingelser
  Betalingsbetingelser er 10 dager, dersom annet ikke er avtalt. Skjer ikke oppgjør til avtalt tid, har selger rett til morarente beregnet etter den til enhver tid gjeldende sats. Selger har iht. panteloven §3-14 flg. salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt. Selger har rett å ta varene tilbake hvis oppgjør ikke finner sted til avtalt
  tid.

 5. Leveringsbetingelser
  Varene/tjenesten leveres som angitt i ordrebekreftelsen. Eventuelle transportkostnader faktureres iht. selgers gjeldende transportsatser. Risikoen for varene/tjenestenegår over til kjøper ved levering. Varer/tjenestersom ikke blir avhentet av kjøper til avtalt tid, vil bli fakturert, og samtidig går risiko
  over til kjøper.

 6. Leveringstid og forsinkelse
  Ved forsinkelse skal selger underrette kjøper om forsinkelsen så tidlig som mulig. Selger har ikke et ansvar for indirekte/direkte kostnader som en følge av forsinkelse.

 7. Produktegenskaper og garantier
  Med hensyn til varenes egenskaper, bruksområder og tekniske godkjenninger henvises det til den enkelte produsents monteringsanvisning og garantibestemmelser. Garantitiden regnes fra selgers
  leveringsdato. Garantitiden dekker utbedring av material- og produksjonsfeil på det leverte produkt iht mangler etter bakgrunnsretten. Utskifting av deler forutsettes utført på en av selgerslokasjoneri den ordinære arbeidstid. Frakt og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og
  vanlig service, dekkes av kjøper. Ønskes garantiservice utført hos kjøper, betales reise, diett og eventuelt opphold etter regning.

  Garantiansvar bortfaller hvis:
  a) Det er gjort inngrep i varen uten
  SELGERS samtykke.
  b) Betalingsbetingelser ikke er oppfylt.
  c) Varen er skadet som følge av ukyndig
  behandling eller andre eksterne forhold.
  d) Mangelen skyldes slitasje som følge av unormal bruk eller
  ved ukyndig behandling eller andre eksterne forhold.
  e) Øvrige mangler som ikke skyldes SELGERS
  forhold.

 8. Mangler og reklamasjon
  Ved varemottak skal kjøper omgående undersøke varene. Eventuelle transportskader tas opp med transportør/selger omgående og anmerkes på følgeseddel/fraktbrev. Reklamasjon skal under enhver omstendighet fremsettes før varene monteres eller tas i bruk i produksjonen.
  Ved mangler skal selgeren utbedre mangelen ved reparasjon eller omlevering av varen eller den mangelfulle delen av varen. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende andre krav mot selgeren for mangler eller brudd på garantier enn krav, herunder størrelsen på kravet, som selger kan gjøre gjeldende mot
  leverandør/produsent. Dersom selgeren foretar utbedring, og det viser seg at det ikke var en mangel, skal kjøper betale selgers kostnader til feilsøking og utbedring.

 9. Endringer
  Kunden kan gjøre endringer inntil mottatt ordrebekreftelse. Etter dette tidspunkt vil endringer anses som tilleggsbestillinger. Dersom Kunden ønsker å gjøre endringer i leveransen, skal Kunden snarest mulig sende Selger en
  skriftlig anmodning om og beskrivelse av endringen. Anmodningen skal inneholde en klar og entydig beskrivelse av den endringen som ønskes foretatt. Selger skal innen rimelig tid oversende tilbud/oversikt/anslag over de kostnadsmessige konsekvensene endringen vil ha for leveransen. Dersom Kunden fastholder ønsket om endret leveranse, har Selger krav på̊å få dekket alle tilleggsomkostninger som er en følge av endringen.
  Kunden har ikke krav på̊reduksjon i prisen dersom endringen foretas etter at produksjon av varene har startet opp, eller påfører Selger omkostninger som følge av andre forhold. Selger har under enhver omstendighet rett til erstatning for tap som følge av endringen. Kundens plikt til å betale kjøpesummen faller ikke bort selv om varene leveres tilbake til Selger.

 10. Retur av varer
  Retur av varer kan bare finnes sted på grunnlag av tidligere inngått avtale mellom selger og kjøper og må senest finne sted innen 60 dager etter levering. Ved retur av varer skal det følge med en skriftlig
  henvisning til inngått forhåndsavtale samt forklaring på hvorfor varene blir returnert. Ordre- og fakturanummer for de varene som returneres, skal oppgis. Varer innkjøpt eller produsert spesielt i henhold til kjøpers spesifikasjoner, tas ikke i retur med mindre det foreligger en returavtale mellom selger og leverandør/produsent. Ved retur av varer krediteres 80 % av kjøpesummen. Retur godkjennes kun for varer som kan videreselges av selger uten betydelig prisreduksjoner og som returneres i hele salgsforpakninger. Kostnader til frakt er kundens ansvar.

 11. Oppsigelse
  Ved eventuelle endringer i kjøpers juridiske eller finansielle status kan selger si opp inngåtte avtaler med umiddelbar virkning.

 12. Ansvar
  Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår på grunn av at instruksjoner eller bruksanvisninger ikke følges eller på grunn av bruk av tilbehør som ikke er godkjent av selger, på grunn av forsømt vedlikehold, uforsvarlig oppbevaring, behandling og/eller feilaktige montering.
  Selger er ikke ansvarlig for kjøpersindirekte tap eller konsekvenstap eller konsekvensskader oppstått ved bruk av solgte varer. Selgers ansvar er under enhver omstendighet, og uavhengig av rettsgrunnlag for kravet, begrenset oppad til det eller de krav som selger kan gjøre gjeldende mot
  leverandør/produsent.

 13. Montering
  Dersom Kunden selv skal stå for montering av Varene, plikter Kunden å følge Selgers monteringsanvisninger. Funksjonssvikt, skader, slitasje mv. som skyldes uriktig montering, kan ikke gjøres gjeldende som mangler.
  Selgerer ikke ansvarlig for eventuelle feil, mangler eller følgeskader i forbindelse med monteringsarbeider foretatt kunden selv eller andre ikke autoriserte aktører.

 14. Force majeure
  Selger er fritatt fra sine forpliktelser dersom levering forhindres på grunn av force majeure Som force majeure regnes enhver omstendighet utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør eller forsinker leveringer både når det rammer selger, leverandør/ produsent eller transportør.

 15. Tvister, rettsvalg og verneting
  Denne avtalen er underlagt norsk lov. Tvister skal avgjøres av de alminnelige domstoler, ved vernetinget til selgers kontor.